Login

Forgot Password

Journal list

Volume List
Search By : Author Keyword Publication Date Volume

Communication Gap of Heavy Metals Knowledge among Community in Batu Payung, Tawau and Its Impact on Food Safety, Security and Livelihood Sustainability

Diana Demiyah Mohd Hamdan, Laila Udin, Rohana Tair & Mohd Hamdan Adnan

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Edisi Khas Konvokesyen ke-19 UMS 2017)

Publication Date : 2017-10-19

Keywords : Aqua communities, heavy metal, food security, sustainability, public health, Meretix meretix, environmental awareness

Abstract : This study investigates the knowledge level and communication gap regarding unsustainable harvesting and over consumption of Meretix meretix or locally known as dalus, a protein resource aqua life impact among the Batu Payung community in Tawau. It also studies the extent of indigenous knowledge with regards to consequences of heavy metal consumption and of the dalus conditions. Dalus spends most of its life in sediment acting as a sink for contaminants such as heavy metals. Filter feeders like dalus pose health risk to consumers when it accumulated excessive heavy metals out of the permissible limit from its living environment. Over consumptions of high concentration of heavy metals in seafood have shown to be very damaging to consumer health. Consequently, over consumption or over harvesting of dalus can endanger the aqua farmers’ livelihood as well as its sustainability for future generation. Qualitative and quantitative study had been conducted by interviewing local communities living at Batu Payung, Tawau to assess the harvest and consumption pattern of dalus whether its practice is sustainable or damaging. Altogether 82 respondents were interviewed on January 2017 to evaluate the local community knowledge on heavy metal and food safety related to dalus. Only 17 respondents knows about heavy metal contamination can occur in dalus. This study looks at seven components: (1) Consumer, (2) Heavy Metal Knowledge, (3) Communication, (4) Public Health, (5) Natural Resource, (6) Nutrition Value and (7) Local Diet. The study indicates a very low level of knowledge among the aqua communities of heavy metal content in dalus and its impact on food security and livelihood sustainability

Download Hit : 699

More Info | Full Paper


PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

Mohd Hamdan Adnan

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Edisi Khas Konvokesyen ke-19 UMS 2017)

Publication Date : 2017-10-19

Keywords : Binaan, harga, mutu, pemaju, pengguna, pinjaman, perumahan dan rumah.

Abstract : Rumah adalah di antara keperluan paling asas bagi setiap manusia di dunia moden kini. Malangnnya, peluang dan kemampuan memiliki rumah kian sukar. Ini kerana permintaan untuk rumah melambung kerana jumlah penduduk semakin pesat meningka dan harga rumah kian mahal. Pelbagai alasan diberi oleh pihak pemaju dan yang berkuasa. Ia termasuk kos bahan binaan semakin mahal serta upah pekerja meningkat. Walaupun pihak berkuasa sering berjanji memastikan bekalan rumah yang mencukupi khasnya bagi pengguna pendapatan rendah dan sederhana realiti adalah sebaliknya. Bagi rumah murah atau mampu milik permintaan resminya adalah lebih daripada bekalan dan kualitinnya kerap menjadi rintihan. Institusi kewangan didapati lebih suka memberi pinjaman terhadap rumah mewah pulangan yang jauh lebih tinggi. Dasar membenarkan pemaju untuk menjual rumah sebelum membinanya turut merumitkan masalah memilik rumah sendiri. Tinjauan ini menemu duga 500 responden secara rambang di sekitar Kota Kinabalu, Sabah menggunakan borang soalselidik yang telah disediakan mengenai pandangan mereka terhadap isu perumhan di Sabah. Turut ditanya ialah sumber maklumat pengguna mengenai perumahan dan persepsi mereka. Juga, disoal ialah sumber maklumat mereka apabila mahu membeli rumah. Penemuan tinjauan ini mendapati umumnya pengguna merasa kecewa terhadap harga dan mutu rumah yang dibina oleh pemaju. Mereka juga merasakan pihak berkuasa tidak berupaya untuk melindungi pengguna dari pemaju yang tidak bertanggungjawab dan dasar perumahan adalah lebih berpihak kepada pihak peniaga. Dididapati maklumat mengenai perumahan adalah terhad. Ini termasuk panduan membeli rumah dan sumber pinjaman. Beberapa saranan telah diberikan responden untuk menyelesaikan masalah perumahan di Sabah.

Download Hit : 3495

More Info | Full Paper


KOMUNIKASI KEPIMPINAN DALAM KALANGAN PEMIMPIN SEKOLAH

Rosnah Ishak

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Edisi Khas Konvokesyen ke-19 UMS 2017)

Publication Date : 2017-10-19

Keywords :

Abstract : Kemahiran berkomunikasi adalah antara kemahiran yang sangat penting dalam kepimpinan. Kepentingan komunikasi kepada kepimpinan telah ditegaskan oleh ramai sarjana. Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dan eksekutif kanan dalam pelbagai peringkat kepimpinan dalam semua industri secara konsisten menyenaraikan kemahiran komunikasi yang baik antara ciri paling penting yang diperlukan untuk kejayaan organisasi. Dalam keadaan yang lain, kegagalan pemimpin untuk mengendalikan komunikasi dengan betul dalam krisis boleh mengakibatkan kegagalan organisasi secara keseluruhan. Justeru adalah penting bagi setiap pemimpin untuk melihat komunikasi kepimpinan sebagai kritikal. Kajian ini bertujuan untuk mengukur hasil pelaksanaan peranan komunikasi kepimpinan oleh pemimpin sekolah. Penilaian dibuat oleh seramai 165 guru sekolah. Kajian mendapati peranan komunikasi yang paling kerap dilaksanakan pengetua/guru besar adalah sebagai pemberi makna (meaning-maker), penglipur lara (storyteller) dan pembimbing inovasi (innovation coach). Secara keseluruhannya, pemimpin sekolah kerap melaksanakan komunikasi yang berperanan sebagai juru bina komuniti kerja (community developer) berbanding sebagai peranan sebagai juru pandu arah (navigator) atau juara pembaharuan (renewal champion). Dapatan kajian membantu pemimpin sekolah untuk memahami fungsi komunikasi kepimpinan dalam konteks yang lebih luas dengan kepelbagaian peranan yang boleh dilaksanakan dalam berkomunikasi bagi membantu mereka melaksanakan tugas kepimpinan dengan lebih berkesan,

Download Hit : 5808

More Info | Full Paper


LIPUTAN RADIO PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH 1976: DI MANA SILAPNYA?

MAHAT JAMAL

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Edisi Khas Konvokesyen ke-19 UMS 2017)

Publication Date : 2017-10-19

Keywords : Radio Malaysia Sabah, RTM, Pilihan raya umum, Dewan Undangan Negeri Sabah, Suruhanjaya Pilihan raya.

Abstract : Pilihan raya umum (PRU) bertujuan memberi peluang kepada rakyat sesebuah negara menggunakan hak mereka memilih kerajaan yang dipercayai boleh memerintah serta mampu memenuhi kehendak rakyat. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri (PRU DUN) Sabah 1976 diadakan selama 10 hari mulai dari 5 April sehingga 14 April 1976. Pembubaran DUN Sabah dibuat pada 23 Januari 1976 sementara penamaan calon, 18 Mac 1976. Seramai 48 Ahli DUN Sabah dipilih untuk mengisi kerusi DUN Sabah berbanding 32 dalam PRU DUN Sabah terdahulu. Dalam PRU DUN 1976, Parti Perikatan the government of the day, USNO-SCA pemegang tampuk pemerintahan Sabah selama 13 tahun, kecundang di tangan parti baru setahun jagung, BERJAYA dengan mendapat 20 kerusi berbanding BERJAYA 28 kerusi. Makalah ini bertujuan untuk meninjau liputan program Radio Malaysia Sabah (RMS) terhadap PRU DUN Sabah 1976 dan faktor-faktor penyebab kekalahan parti pemerintah walaupun mendapat liputan sepenuhnya Radio Televisyen Malaysia (RTM). Kajian kepustakaan, carian bahan arkib dan temu ramah terperinci beberapa informan utama terhadap program-program radio tahun 70an diaplikasikan untuk menyokong dapatan. Rata-rata informan berpendapat liputan RTM terhadap PRU DUN 1976 adalah wajar dan kekalahan parti pemerintah banyak disebabkan faktor-faktor lain

Download Hit : 1038

More Info | Full Paper


Perjanjian Malaysia 1963 dan Soal Perundangan Sabah dan Sarawak: Tinjauan Terhadap Isu Sejarah dalam Laman Sosial

A Rahman Tang Abdullah,Abdul Rashid Salleh,Kadir Jaafar,Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Edisi Khas Konvokesyen ke-19 UMS 2017)

Publication Date : 2017-10-19

Keywords : Perjanjian Malaysia; Sabah; Sarawak; Status-quo Peurndangan; Isu Sejarah.

Abstract : Makalah ini membincangkan isu sejarah dan undang-undang yang berhubung dengan Perjanjian Malaysia 1963 berkenaan status-quo perundangan Sabah dan Sarawak. Ia menumpukan kepada analisis terhadap laman social utama yang mempersoalkan perlaksanaan dan kedudukan undang-undang perjanjian tersebut yang digunakan bagi mencapai matlamat politik mereka menyebarkan propaganda Sabah dan Sarawak keluar Malaysia. Namun, didapati bahawa segala hujah-hujah mereka hanya merupakan manipulasi isu tersebut yang menimbulkan keraguan dan salah tafsiran dalam konteks undang-undang dan sejarah. Kerangka perbincangan ini adalah berdasarkan analisis kandungan terhadap media social terpilih yang disandarkan kepada penyerapan sumber undang-undang dan sejarah berdasarkan kepada sejarah undang-undang.

Download Hit : 14639

More Info | Full Paper


PELAKUAN JENAYAH HARTA BENDA DI KAWASAN HOTSPOT DI SABAH: SATU PENEMUAN

Ahmad Tarmizi Abd Rahman, Nor-Ina Kanyo, Norizan Hj. Mohd. Nor, Norhuda Salleh, Norita Anak Jubit, Siti An-Nur Arsyi Lajimin, Norcikeyonn Samuni5

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Edisi Khas Konvokesyen ke-19 UMS 2017)

Publication Date : 2017-10-25

Keywords : Pelakuan Jenayah, Pola Pelakuan Jenayah, Trend Jenayah, Jenayah Harta Benda, Sabah.

Abstract : Masalah pelakuan jenayah bukan merupakan isu baru untuk diketengahkan, namun kadar peningkatannya telah menimbulkan kebimbangan kebanyakan pihak khususnya kepada bahan liputan media massa dan para ahli akademik pelbagai disiplin ilmu. Peningkatan fenomena pelakuan jenayah ini adalah seiring dengan kepesatan pembangunan sesebuah bandar. Perkara ini telah menimbulkan persoalan ke atas ketidakberkesanan pembenterasan masalah ini di peringkat penguatkuasa khususnya Polis Diraja Malaysia (PDRM), walaupun masalah ini adalah tanggungjawab bersama pelbagai pihak. Kurangnya pengkajian dan penelitian terhadap masalah jenayah dari kebanyakan disiplin ilmu khususnya bidang geografi antara penyumbang utama kepada kurang berkesannya pencegahan jenayah di peringkat akar umbi. Hal ini kerana, hanya bidang geografi sahaja yang menekankan penelitian ke atas sesuatu permasalahan secara ruangan dan bukan ruangan. Justeru itu, kertas kerja ini cuba untuk mengetengahkan hasil penyelidikan ke atas masalah pelakuan jenayah harta benda di Sabah bagi tempoh dua dekad iaitu 1990-2013 berasaskan pendekatan disiplin geografi. Kajian ini menggunakan kaedah kutipan data kuantitatif dan kualitatif. Borang soal selidik digunakan untuk mendapatkan data persepsi pelakuan jenayah di kawasan hotspot kepada 1500 orang responde. Selain itu, kaedah temubual mendalam (Indepth Interview) dan tinjauan pakar (expert Survey) dilaksanakan bersama pihak PDRM bagi mendapatkan bahan-bahan laporan statistik jenayah di Sabah. Berdasarkan kepada dapatan kajian menunjukkan bahawa Bandaraya Kota Kinabalu mencatatkan kadar jenayah harta benda paling tinggi berbanding di Daerah Penampang, Lahad Datu, Sandakan dan Tawau. Bagi memudahkan konteks perbincangan kertas kerja ini, pelakuan jenayah di Sabah ditelitikan dari aspek pola pelakuan jenayah dan pelbagai dimensi trend jenayah di lima daerah hotspot pelakuan jenayah di Sabah.

Download Hit : 8229

More Info | Full Paper