Login

Forgot Password

Journal list

Volume List
Search By : Author Keyword Publication Date Volume

CONSUMERS BEHAVIOUR IN KOTA KINABALU: FACTORS DETERMINING THEIR PERCEPTIONS, HABITS AND ACTIONS

Mohd Hamdan Adnan

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Jurnal Komunikasi Borneo(Vol 6, 2018))

Publication Date : 2018-05-17

Keywords : Consumers’ behaviour, cost of living, media, perceptions, and quality of life

Abstract : Consumers in Sabah frequently perceive that their cost of living is generally much higher than in most of the other Malaysian states. This often led to the perception that Sabah consumers are often neglected. In turn it has made Sabah one of the poorest states in Malaysia with higher cost of living and lower level of living standard. It is often used as effective ammunitions in elections for the state and even federal seats, if not even for more autonomy. Some of the other factors perceive to cause Sabah consumers to believe they are being short changed include low quality of working life, less developed state, rampant low quality products and services, harder to acquire good services and products as well as ineffective enforcements and lack of laws to protect consumers. This study aims at discovering the truth of the perceptions and its impact toward consumer behaviour in Sabah and how they compare themselves to fellow consumers in the other Malaysian states. Also to determine what the Sabah consumers desire in regard to enhancing their living standard and life quality. Generally, the study showed that they perceived that the cost of living in Sabah, especially in Kota Kinabalu is among the highest in Malaysia. This, they feel affected their living standard and quality of life experience by Sabah consumers. As a result consumer issues can be easily politicised. It is even believed that it can be one of the winning Sabah consumers want the Government to ensure that their wellbeing are adequately enhanced and protected and that their quality of life is as good as the consumers in the other Malaysian state. The study propose that the current state and federal government look at this issue urgently and give it the urgent attention that it deserve if they want to stay in power.

Download Hit : 1241

More Info | Full Paper


ESTETIKA MOTIF DAN CORAK TENUNAN PUA KUMBU ORANG IBAN DI SARAWAK

Ngumbang Anak Sultan, Humen Bin Jusilin

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Jurnal Komunikasi Borneo(Vol 6, 2018))

Publication Date : 2018-05-17

Keywords :

Abstract :

Download Hit : 4998

More Info | Full Paper


PEMAPARAN BERITA PERUBAHAN IKLIM DALAM MALAYSIAKINI, THE MALAY MAIL ONLINE DAN FREE MALAYSIA TODAY

Tan Kwang Shean, Mohamad Saifudin Mohamad Saleh

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Jurnal Komunikasi Borneo(Vol 6, 2018))

Publication Date : 2018-05-17

Keywords : Perubahan iklim; media dalam talian; Malaysia; alam sekitar; politik

Abstract : Perjanjian Paris yang berlangsung pada 12 Disember 2015 dengan matlamat untuk memperlahan pemanasan global dan mengawal perubahan iklim telah menyebabkan isu perubahan iklim kembali hangat dibahaskan oleh media tempatan. Rentetan daripada Perjanjian Paris 2015, kajian ini telah dilaksanakan untuk menilai pemaparan berita perubahan iklim dalam tiga media dalam talian terpilih Malaysia iaitu MalaysiaKini, The Malay Mail Online dan Free Malaysia Today. Bagi tujuan kajian ini, analisis kandungan dilakukan ke atas 137 buah berita perubahan iklim yang dipaparkan oleh ketiga-tiga akhbar dalam talian berkenaan. Hasil kajian mendapati bahawa The Malay Mail Online lebih banyak memaparkan berita perubahan iklim berbanding MalaysiaKini dan Free Malaysia Today. Selain itu, Free Malaysia Today lebih banyak memaparkan tema politik bagi berita perubahan iklim manakala The Malay Mail Online dan Free Malaysia Today adalah berfokuskan pada perbahasan tema alam sekitar sekaligus membuktikan terdapat perbezaan dalam penetapan agenda berita perubahan iklim antara ketiga-tiga media ini. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga media banyak menggunakan imej dalam pelaporan berita perubahan iklim mereka.

Download Hit : 628

More Info | Full Paper


TIPOGRAFI PAPAN IKLAN: SATU ELEMEN KOMUNIKASI VISUAL

Asia binti Lawang, Humin Jusilin

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Jurnal Komunikasi Borneo(Vol 6, 2018))

Publication Date : 2018-05-17

Keywords : tipografi, komunikasi, visual, reka bentuk grafik dan papan iklan

Abstract :

Download Hit : 2340

More Info | Full Paper


HUBUNGAN IKLIM SEKOLAH TERHADAP KEPUASAN KERJA GURU TINGKATAN 6 ZON PANTAI TIMUR SABAH

Nurjannah F.A Kariming, Abdul Said Ambotang

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Jurnal Komunikasi Borneo(Vol 6, 2018))

Publication Date : 2018-05-17

Keywords : iklim sekolah, kepuasan kerja

Abstract : Kajian ini dijalankan bertujuan mengetahui tahap kepuasan kerja guru tingkatan 6 di zon pantai timur Sabah. Tahap kepuasan kerja sebagai pemboleh ubah bersandar dan iklim sekolah merupakan pemboleh ubah tidak bersandar yang terdiri daripada domain persekitaran dalaman dan persekitaran luaran. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan instrumen iaitu soal selidik. Populasi guru tingkatan enam Zon Pantai Timur Sabah adalah seramai 399 orang guru. Kajian yang dijalankan melibatkan sampel seramai 196 orang guru tingkatan 6 yang terdiri daripada sekolah daerah Tawau, Semporna dan Lahad Datu. Data dianalisis menggunakan perisian Statistical Package For Science (SPSS) versi 21.0 untuk mendapatkan keputusan kajian yang tepat. Dapatan kajian menunjukan tahap kepuasan kerja guru tingkatan 6 zon pantai timur Sabah adalah berada pada tahap yang sederhana. Terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pengkaji agar kemudahan dan hubungan perseorangan dalam organisasi sekolah khasnya dapat ditingkatkan bagi menjamin kepuasan kerja guru.

Download Hit : 6050

More Info | Full Paper


KEFAHAMAN DAN AMALAN KEPENGGUNAAN HIJAU DI KALANGAN PENGGUNA SABAH DAN PERANAN KOMUNIKASI

Mohd Hamdan Adnan, Diana Demiyah Hamdan

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Jurnal Komunikasi Borneo(Vol 6, 2018))

Publication Date : 2018-05-17

Keywords : Alam Sekitar, Gaya Hidup,Kepenggunaan Hijau, Pembangunan Lestari, Pencemaran, Pengguna dan Pendidikan

Abstract : Dunia kini kian diancam oleh masalah alam sekitar yang semakin teruk yang sebahagian besarnya dikaitkan dengan penggunaan berlebihan manusia. Padah penggunaan berlebihan yang tidak mesra alam dikatakan telah mengakibatkan iklim menjadi tidak menentu, suhu bumi meningkat dan mutu alam sekitar terus merosot. Hampir kesemua negara terpaksa mengambil tindakan untuk menyelesaikan isu ini yang termasuk penubuhan badan global dan perjanjianperjanjian antarabangsa. Setiap negara digalakkan untuk mengamalkan pembangunan lestari dan mengadakan program pendidikan pengguna. Malaysia turut terlibat dalam perjanjian dan tindakan menyelamatkan bumi dari ancaman kemusnahan alam sekitar serta meningkatkan usaha pendidikan pengguna. Rakyat di galak mengamalkan gaya hidup lestari atau mesra alam atau penggunaan hijau. Tinjauan ini adalah mengenai tahap kefahaman pengguna di Sabah terhadap penggunaan mesra alam dan amalan mereka. Kaedah yang digunakan ialah tinjauan pendapat dan responden dipilih secara rambang di seluruh negeri Sabah. Seramai 500 responden dari berbagai-bagai kaum, tahap pendidikan dan kawasan telah ditemu duga secara bersemuka menggunakan borang soal selidik oleh 74 pelajar Program Komunikasi Tahun Ketiga 2016/2017 Universiti Malaysia Sabah pada awal tahun 2017. Penemuan menunjukkan bahawa tahap kefahaman dan amalan pengguna di Sabah terhadap kepenggunaan hijau adalah sederhana. Namun begitu, hampir kesemua responden mengakui bahawa pengamalan penggunaan hijau adalah wajib bagi memelihara bumi supaya terus lestari. Kajian menggalakkan lebih banyak kempen diadakan untuk meningkatkan tahap pengetahuan, kefahaman dan pengamalan di kalangan pengguna Sabah.

Download Hit : 9836

More Info | Full Paper


WACANA ISLAMOFOBIA DALAM MEDIA MALAYSIA: OBLIGASI, ISU-ISU DAN CABARAN

Lee Kuok Tiung, Aisah Meri, Siti Suriani Othman, Liana Bt. Mat Nayan

Volume : Jurnal Komunikasi Borneo(Jurnal Komunikasi Borneo(Vol 6, 2018))

Publication Date : 2018-05-17

Keywords : islamofobia, pembingkaian, ekonomi politik, rasis, & masyarakat pluralistik

Abstract : Kajian ini bertujuan menganalisis komitmen dan usaha yang dilakukan oleh media di Malaysia untuk membendung penularan propaganda dan sentimen yang bermotif mengaibkan nama baik Islam dan Muslim di samping usaha-usaha meneutralkan sterotaip rasis tersebut dengan memberikan maklumat yang tepat berkenaan Islam dan Muslim. Hasil dapatan kajian melalui kaedah temubual mendalam dengan pengamal media dari beberapa buah akhbar arus perdana, stesen radio dan televisyen FTA terpilih telah merumuskan dasar dan polisi kerajaan Malaysia sebagai sebuah negara Islam secara sendirinya telah menyumbang kepada usaha-usaha untuk mengawal penularan gejala Islamofobia. Komitmen untuk menjelas, mendidik dan memberikan kefahaman yang tepat tentang ajaran Islam dan Muslim di Malaysia sentiasa ada terutama melalui saluran media kerajaan. Tidak dinafikan ada berlaku insiden-insiden yang secara mudahnya boleh dimanipulasi untuk mencetuskan persengketaan sesama rakyat Malaysia yang berbilang etnik dan agama, tetapi media di Malaysia berjaya membantu mengawal dan meredakan keadaan. Kebanyakan usaha ini lahir daripada kesedaran tanggungjawab diri pengamal media di Malaysia untuk mengekalkan suasana aman dan harmoni dalam kalangan masyarakat pluralistik Malaysia. Keseluruhan senario ini turut menjadikan media di Malaysia sebagai sebuah model media negara Islam yang unik.

Download Hit : 2096

More Info | Full Paper